Duomenų bazių valdymo sistemos

Programų sistemų II kurso studentams

Dalyko turinio anotacija

DB ir DBVS samprata, paskirtis ir funkcijos. Pagrindinės reliacinio duomenų modelio sąvokos. Reliacinių DB projektavimas: ER modelis, ER diagramos, jų transformavimas į reliacinį duomenų modelį. DB norminės formos. SQL kalba: pagrindiniai kalbos elementai, duomenų apibrėžimo, išrinkimo, modifikavimo ir valdymo sakiniai. Fizinis ir loginis duomenų nepriklausomumai. Duomenų vientisumo užtikrinimas: reikalavimai reikšmėms, lentelių raktai, išoriniai raktai, dalykinės taisyklės, transakcijos. Duomenų saugumas. SQL sakinių naudojimas taikomosiose programose. Efektyvaus DBVS funkcionavimo užtikrinimas. Objektinė technologija reliacinėse DB: dideli objektai, vartotojo apibrėžiami paprasti duomenų tipai, struktūriniai tipai ir funkcijos. Naujos kartos NoSQL ir NewSQL DBVS.
Galutinio atsiskaitymo forma: egzaminas raštu.
Kreditų skaičius: 5.
Paskaitos: 2 akad. val. savaitėje.
Laboratoriniai darbai: 2 akad. val. savaitėje.
Laboratorinių darbų dalis galutiniame įvertinime: 40%
Dalyko pristatymas.
Literatūra
Vadovėlis: R.Baronas, Duomenų bazių valdymo sistemos.
Paskaitų skaidrės (prieš pat paskaitą gali šiek tiek keistis).

Galutinio įvertinimo balais sandara: Laboratorinių darbų atsiskaitymo terminai ir nuostatos.
R. Baronas