Dirbtinio intelekto, giliojo/mašininio mokymo sąvokų žodynėlis

Jei sąvoka yra priimtinai naudojama ir verčiama kitaip, arba norite pridėti sąvokas rašykite linas.petkevicius [eta] mif.vu.lt

Sąvoka Vertimas Pastabos/paaiškinamas
Advantage Pranašumas
Advantage Actor Critic model Sudėtingas Aktoriaus-kritiko modelis
Accuracy Tikslumas
Activation function Aktyvacijos funkcija
Action-value function for policy π Strategijos π veksmo verčių funkcija
Anchors Atraminiai stačiakampiai
Aritificial Intelligence Dirbtinis intelektas
Average pooling layer Sutelkimo vidurkinant sluoksnis
Average precision Vidutinis preciziškumas
Batch Duomenų rinkinys
Batch normalisation Rinkinio normalizacija
Backpropagation Atgalinis sklidimas
Backpropagation throught time Atgalinis sklidimas per laiką
Bias Postūmis
Capsule neural network Kapsulinis neuroninis tinklas
Cascade Classifier Pakopinis klasifikatorius
Computer vision Kompiuterinės regos
Confusion matrix Klasifikavimo lentelė
Content image Turinio paveikslas
Convolutional neural networks Konvoliuciniai neuroniniai tinklai
Convolutional operation Konvoliucijos operacija Nors turime sąsukos operacijas, konvoliucijos operacijos sąvoka turėtų būti neatsiejama nuo konteksto
Cost function Nuostolių funkcija
Clipped Surrogate function Apkarpyta surogatinė funkcija
Cross-entropy Kryžminė entropija
Data augmentation Duomenų augmentacijos
Dilated convolution Praretintos konvoliucijos operacija
Dynamic routing Dinaminis maršrutizavimas
Deep learning Gilusis mokymasis
Depth Gylis
Dropout layer Atsitiktinio praretinimo sluoksnis
Epoch Epizodas
Expoiding gradient problem Sprogstančio gradiento problema
Image Enhancement Vaizdo patobulinimas
Image quality assessment Vaizdų kokybės vertinimas
Image similarity metrics Vaizdų panašumo metrikos
Internal state Vidinė būsena
Intersection over union (IOU) Susikirtimas padalintas iš sąjungos
Iterative reconstruction Iteratyvi rekonstrukcija
F_1 score F_1 statistikos reikšmė
Fine-ture Pritaikyti
Features Požymiai
Feature pyramid networks Piramidinis požymių tinklas
Forward propagation Sklidimas į priekį
Fully connected layer Pilnai sujungtas sluoksnis
Fully Convolutional Network Pilnai konvoliucinis tinklas
Generative Adversarial Networks (GAN) Generatyviniai priešiški tinklai
Gradient Descent Gradientinis nusileidimas
Gated recurrent unit (GRU) model Aktivuojų rekurentinių vienetų modelis
Hidden layers Paslėpti sluoksniai
Kernel Filtro branduolys Kernel mašininio mokymo kontekste verčiamas, kaip branduolys. Konvoliucinių tinklų kontekste - filtro branduolys.
Label Žymė
Learning rate Mokymo greitis
Loss Nuostoliai
Loss computation Nuostolių apskaičiavimas
Layers Sluoksnis
Long short-term memory (LSTM) Ilgos trumpalaikės atminties modelis
Machine learning Mašininis mokymas
Markov decision process Markovo sprendimo priėmimo procesai
Max pooling layer Sutelkimo imant maksimalią reikšmę sluoksnis
Mean squared error (MSE) Vidutinė kvadratinė paklaida
Mel-frequency transformation Mel transformacija
Memory cell Atminties lastelė
Momentum Inercija
Multiclass clasification Daugelio klasių klasifikavimas
Multilabel Daugelio žymenų
Multilayer perceptron Daugiasluoksnį perceptroną
Natural language processing (NLP) Šnekamosios kalbos apdorojimas
Neurons Neuronas
Neural Style Transfer Neuroniniais tinklais paremtas vaizdų stiliaus perkėlimas
Non-linear model Netiesinis modelis
Non-maximum suppression Ne maksimalus apjungimas
Objective function Tikslo funkcija
Observation Stebėjimai
Open data Atviri duomenys
Open source Atviro kodo
Output Išvestis
Overfitting Persimokymas
Padding Padidinimas
Pattern Šablonas
Peak signal to noise ratio Maksimalaus signalo ir triukšmo santykis
Pixel intensity Pikselio intensyvumas
Perceptual Suvokimas
Policy Strategija
Policy gradient Strategijos gradientas
Pooling fuction Sutelkimo funkcija
Pooling layer Sutelkimo sluoksnis
Precision Preciziškumas
Prediction Prognozė
Probability map Tikimybių žemėlapis
Proximal Policy Optimization Stategijos artutinis optimizavimas
Recall Atšaukimo statistika Skaičiuojama taip pat kaip jautrumo statistika
Rectified Linear Unit Dalimis tiesinė funkcija
Recurrent neural networks Rekurentiniai neuroniniai tinklai
Reinforcment learning Skatinamasis mokymas
Region proposal network Sričių pasiūlymo tinklas
Regions of interest Dominančios sritys
Relation Saveikos
Revard Atlygis
Score Statistikos verte
Sensitivity Jautrumas
Sequential data Nuoseklūs duomenys
Sigmoid Sigmoidas
Skip connections Praleidimo jungtis
Sliding windows Slenkančio lango
Style image Stiliaus vaizdas
Spacial Transformer network Erdvinės transformacinis tinklas
Softmax funkction -
State Būsena
State-value function for policy π Strategijos π būsenos vertės funkcija
Stride Žingsnis
Structural similarity index Struktūrinis panašumas
Sub-level structural similarity index Struktūrinis subintensivumų panašumas
Sum pooling layer Telkimo sumuojant sluoksnis
Supervised learning Prižiūrimas mokymas
Threshold Slenkstinė vertė
Temporal Difference algorithm Laikinųjų-skirtumų algoritmas
Test data Testavimo duomenys
Training data Apmokymo duomenys
Trainsformation network Transformacinis tinklas
Trial-and-error search Paieška bandymų-klaidų būdu
Validation data Validavimo duomenys
Vanishing gradient problem Nykstančių gradientų problema
Value function Vertės funkcija
Unsupervised learning Neprižiūrimas mokymas
Upsampled Išplėtimas
Weight matrix Parametrų matrica
Weight update Parametrų atnaujinimas
Zero padding Papildymas nuliais
Puslapis sukurtas naudojantis Distill.pub šablonu.